Obsada personalna przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie w roku akademickim 2016/2017 przez pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni.

 

Kierunek – zootechnika studia stacjonarne Iº

- chów i hodowla koni – sem. IV

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Stachurska

- hipoterapia – przedmiot do wyboru sem. V

Prowadzący: Dr inż. Michał Pluta

 

Kierunek Hipologia i Jeździectwo studia stacjonarne Iº

- podstawy użytkowania koni – sem. II

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

- prawodawstwo w eksploatacji koni – sem. I

Prowadzący: Dr inż. Izabela Wilk

- podstawy woltyżerki – sem. I

Prowadzący: Dr inż. Michał Pluta

- historia hodowli i użytkowania koni / historia jeździectwa - przedmiot humanistyczny 1 do wyboru, sem. III

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

- wychów koni – sem. III

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Stachurska

- zasady wstępnego treningu koni – sem. III

Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Strzelec

- biomechanika konia/ cyfrowa analiza obrazu w ocenie koni – przedmiot do wyboru 3, sem. IV

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

- rasy i pokrój koni – sem. IV

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

- teoria i praktyka dyscypliny ujeżdżenia- sem. IV

Prowadzący: Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

  zasady pracy z końmi trudnymi – sem. IV ścieżka tematyczna przedmiot 1

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

- pielęgnacja koni i podkownictwo – sem IV

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Stachurska

- hodowlane metody doskonalenia koni -  sem. V

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Stachurska

- identyfikacja koni i dokumentacja – sem. V

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Stachurska

- biologiczne i humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej – sem. V

Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Strzelec

medycyna sportowa w jeździectwie – przedmiot do wyboru 5 sem. V

Prowadzący: Dr n. med. Edyta Wieleba, spec. Medycyny sportowej

- użytkowanie wyścigowe koni – sem. V

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

- ścieżka tematyczna przedmiot 2: Teoria i praktyka dyscypliny skoków – sem. V

 Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

rekreacja i turystyka konna – sem. V

Prowadzący: Dr inż. Izabela Wilk

- hipoterapia – sem. VI

Prowadzący: Dr inż. Michał Pluta

- ścieżka tematyczna przedmiot 3: teoria i praktyka dyscypliny WKKW  sem. VI

Prowadzący: Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

-teoria i praktyka dyscypliny rajdów długodystansowych   sem. VI

Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Strzelec

- naturalne metody treningu koni – sem. VI

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

- użytkowanie zaprzęgowe koni – sem. VI

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

- infrastruktura i kierowanie ośrodkami utrzymującymi konie-sem. VII

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

– ścieżka tematyczna przedmiot 4: -metodologia instruktażu w jeździectwie  sem. VII

Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Strzelec

- użytkowanie koni w stylu western sem. VII

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

-przepisy jeździeckich dyscyplin olimpijskich - sem. VII

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

 

 

Kierunek Hipologia i Jeździectwo studia stacjonarne IIº

- fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna konia – sem I

Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Strzelec

- podstawy teorii sportu – sem. I – przedmiot do wyboru 2

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

- organizacja imprez jeździeckich – sem I

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

- psychopedagogika i terapia konna – sem. I

Prowadzący: Dr inż. Michał Pluta

ścieżka tematyczna: zasady specjalistycznego treningu koni –przedmiot do wyboru 5 sem. I

Prowadzący: Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

- planowanie konnych szlaków turystycznych –  sem. I

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

- agroturystyka – sem. II

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

- ścieżka tematyczna przedmiot 6: zaawansowane wyszkolenie jeździeckie – sem. II

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

-teoria i praktyka dyscypliny powożenia – sem. II

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

-technologie eksploatacji koni – sem. III

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

- koń w sztuce i literaturze – przedmiot humanistyczny I sem. I

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

-medyczne podstawy hipoterapii – sem. II

Prowadzący: Dr hab. Andrzej Prystupa

- przepisy jeździeckich dyscyplin pozaolimpijskich – sem. III

Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Strzelec

- użytkowanie kłusaków – sem. III

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

 

Kierunek Behawiorystyka zwierząt studia stacjonarne Iº

- naturalne metody treningu koni – sem. IV

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

- zasady wstępnego treningu koni – sem. IV

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

 

 

Kierunek Behawiorystyka zwierząt studia niestacjonarne Iº

- przedmiot do wyboru: Naturalne metody treningu koni – sem. V

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

 / zasady wstępnego treningu koni – sem.V

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

 

 

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy studia stacjonarne Iº

- hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia człowieka – sem. VI-  fakultet

Prowadzący: Dr inż. Michał Pluta

- organizacja imprez jeździeckich – sem. VI – fakultet

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

- bezpieczeństwo w sporcie, rekreacji i turystyce konnej sem. VII fakultet

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

- hipika sem. VII fakultet

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

 

 

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy studia niestacjonarne Iº

- hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia człowieka – sem VIII-  fakultet

Prowadzący: Dr inż. Michał Pluta

- organizacja imprez jeździeckich – sem VIII – fakultet

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

- bezpieczeństwo w sporcie, rekreacji i turystyce konnej – sem. VIII – fakultet

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

Hipika – sem. VIII fakultet

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

 

 

Seminarium dyplomowe w semestrze zimowym i letnim dla kierunków

- Zootechnika

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Stachurska

- Ochrona środowiska

Prowadzący: Dr hab. Ryszard Kolstrung

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prowadzący: Dr inż. Michał Pluta

- Biologia

Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Bocian

- Hipologia i jeździectwo

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Stachurska

- Behawiorystyka zwierząt

Prowadzący: Dr hab. Iwona Janczarek

-Doradztwo w obszarach wiejskich

Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Strzelec

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 

 

Data aktualizacji: 27 października 2016