Korzyści

Co Ci dają studia ?

Pierwszy stopień studiów

 1. Dyplom inżyniera w zakresie hipologii i jeździectwa
 2. W suplemencie dyplomu wymienione osiągnięte efekty wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
 3. Możliwość zaliczenia bloku hipologicznego na kursie instruktora hipoterapii prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne (w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i innych miastach). Absolwenci zwolnieni są z uczestniczenia w tej części kursu i z części opłat w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia lub są nadal studentami drugiego stopnia. Imienne wnioski do PTHip wystosowuje kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni na prośbę absolwentów.
 4. Możliwość eksternistycznego zdawania odpłatnego egzaminu z opisu identyfikacyjnego koni. Do egzaminu mogą przystępować studenci, którzy zaliczyli przedmiot "Identyfikacja koni" na ocenę minimum dobrą, przy czym mogą oni zdawać tenże egzamin najpóźniej w następnym roku po zaliczeniu przedmiotu. Egzamin na terenie Ośrodka Hipicznego w Felinie przeprowadza Polski Związek Hodowców Koni.
 5. Studenci, którzy zaliczyli przedmiot "Przepisy jeździeckich dyscyplin olimpijskich" na ocenę minimum dobrą, automatycznie uzyskują identyczne uprawnienia, jak po ukończeniu kursu na sędziego III klasy Polskiego Związku Jeździeckiego w ujeżdżeniu i skokach. Po zaliczeniu przedmiotu "Teoria i praktyka dyscypliny rajdów długodystansowych" na ocenę minimum dobrą, uzyskują identyczne uprawnienia, jak po ukończeniu kursu na sędziego III klasy Polskiego Związku Jeździeckiego w rajdach długodystansowych.
 6. Dodatkowe zaświadczenia o nabyciu umiejętności (podpisane przez kierownika Katedry Hodowli i Użytkowania Koni) dla studentów, którzy zaliczyli odpowiednie przedmioty na ocenę minimum dobrą :

  Umiejętności Wymagane przedmioty
  Lonżowania koni Zasady wstępnego treningu koni
  Wychowu koni Wychów koni
  Bonitacji koni Rasy i pokrój koni
  Biomechanika konia


Drugi stopień studiów

 1. Dyplom magistra inżyniera w zakresie hipologii i jeździectwa
 2. W suplemencie dyplomu wymienione osiągnięte efekty wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
 3. Możliwość eksternistycznego zdawania odpłatnego egzaminu na przodownika Turystyki Jeździeckiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo po ukończeniu drugiego semestru drugiego stopnia studiów - ścieżki wszechstronnego użytkowania koni oraz zaliczeniu egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni. Uchwała PTTK w załączeniu.
 4. Dodatkowe zaświadczenia o nabyciu umiejętności (podpisane przez kierownika Katedry Hodowli i Użytkowania Koni) dla studentów, którzy zaliczyli odpowiednie przedmioty na ocenę minimum dobrą:

  Umiejętność Wymagane przedmioty
  I stopień studiów II stopień studiów
  Kierowania rozrodem koni Rozród koni Biotechniki rozrodu
  Stosowania prawidłowych metod treningu koni Zasady wstępnego treningu koni Zasady specjalistycznego treningu koni
  Naturalne metody treningu koni Użytkowanie kłusaków
  Użytkowanie wyścigowe koni
  Kierowania ośrodkiem utrzymującym konie Infrastruktura i kierowanie ośrodkami utrzymującymi konie Agroturystyka
  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem Marketing usług w przedsiębiorstwie rolnym
  Doradztwo zootechniczne/ Fundusze pomocowe dla wsi
  Organizacja imprez jeździeckich
  Technologie eksploatacji koni
  Przygotowania koni do hipoterapii Hipoterapia Psychopedagogika i terapia konna
  Powożenia zaprzęgiem konnym Użytkowanie zaprzęgowe koni Teoria i praktyka dyscypliny powożenia

 5. Możliwość eksternistycznego zdawania egzaminu na instruktora rekreacji ruchowej, specjalność jazda konna.

Treść porozumienia między JM Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie a Krajowym Ośrodkiem Metodyczno-Szkoleniowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Toruniu.